[Lamiaceae] White Bergamot/Basil Balm (Monarda clinopodia) - 2 photos

 

1 Fairfield Co., Ohio. 1 August 2003.
2

Scioto Co., Ohio. 11 July 2010.