Giraffe (Giraffa camelopardalis) - 10 photos

 

1 Reticulated Giraffe (G. c. reticulata). Samburu GR, Kenya. 12 July 2000.
 

2 Reticulated Giraffe (G. c. reticulata). Samburu GR, Kenya. 12 July 2000.

3 Reticulated Giraffe (G. c. reticulata). Samburu GR, Kenya. 12 July 2000.

4 Reticulated Giraffe (G. c. reticulata). Samburu GR, Kenya. 12 July 2000.
5 Reticulated Giraffe (G. c. reticulata). Samburu GR, Kenya. 12 July 2000.
6 Reticulated Giraffe (G. c. reticulata). Samburu GR, Kenya. 12 July 2000.
7 Reticulated Giraffe (G. c. reticulata). Samburu GR, Kenya. 12 July 2000.
8 Masai Giraffe (G. c. tippelskirchi). Nairobi NP, Kenya. 8 July 2000.
9 Masai Giraffe (G. c. tippelskirchi). Nairobi NP, Kenya. 8 July 2000.
10 Rothschild's Giraffe (G. c. rothschildi). Lake Nakuru NP, Kenya. 14 July 2000.