White-naped Crane (Grus vipio) - 14 photos

 

1

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

2

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

3

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

4

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

5

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

6

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

7

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

8

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

9

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

10

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

11

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

12

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

13

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.

14

Arasaki, Kyushu I., Japan.  November 1998.